گــیتار پـاپ | گروه نـــوازی


مدرسین دوره :

  1. رضــا یـادگـار
  2. عـلی باقری مهــر
  3. آقای عــمادی

زمان بـرگـزاری دوره :

  1. پنجـشنبه
  2. یکــشنبه
  3. سـه‌شـنبه

در 3 تایم ساعت :

  1. 20 دقیـقه
  2. 30 دقیـقه
  3. 60 دقیـقه

برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره‌های پردیس هنرخان اصفهان، 03136633296، 03136633281، 03136628361، 03136605008 تماس حاصل فرمایید.