کـاخــــن


  •  نام مـدرس دوره :  فاضـل نعمت‌اللهی 
  • روزهـای برگزاری دوره :

                            یکــشنبه و چهــار شــنبه 
برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های پردیس هنـــــرخان اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.