هنــگ دارم


  •  مـدرس دوره :  متین حســـین پور
  • روزهـای برگزاری دوره :

          یکــشنبه برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های پردیس هنـــــرخان اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.