نظام مهنـدســی

کلاس های نظام مهندسی { حضوری و انلاین } ویژه آزمون پایه 3 مهر 1402

  • حضــوری
  1. محاسبات عمران

سرفصل

 
مدرسین دوره ساعت
بتن و تکنواوژی بتن  دکتر بهبود مرتضوی 40
فولاد دکتر نادر فنایی 60
پی دکتر محمد جواد مهدی زاده 20
بارگزاری و استاندارد ( آیین نامه 2800) دکتر محمد محمدی 40
مجموع .... 160

       2 . برق

سرفصل مدرس ساعت زمان برگزاری 
نظارت برق دکتر مهدی عرب صادق 45 پنجشنبه| جمعه
طراحی برق دکتر مهدی عرب صادق 25 پنجشنبه| جمعه
تاسیسات برقی ( طراحی و نظارت ) دکتر مهدی عرب صادق 70 پنجشنبه| جمعه

3 . مکانیک 

سرفصل مدرس ساعت زمان برگزاری 
نظارت مکانیک دکتر داریوش هادی زاده 60 پنجشنبه | جمعه
طراحی مکانیک دکتر داریوش هادی زاده 80 پنجشنبه | جمعه
تاسیسات مکانیکی ( نظارت و طراحی ) دکتر داریوش هادی زاده 100 پنجشنبه | جمعه

        4 . طراحی معماری

دوره حضوری استاد مریم شریفی نیا 40 ایام هفته

        5 .